parallax background

Psychologické služby


INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO

1O terapii

Je dôverný rozhovor, kde klient prináša problém a terapeut sa ho snaží empaticky počúvať, čo najlepšie mu porozumieť a následne mu pomôcť problém vyriešiť. Prebieha formou individuálnych stretnutí, ktoré trvajú spravidla 50 minút. Počas prvého stretnutia sa získavajú informácie o probléme, s ktorým klient prichádza a o jeho očakávaniach. Podľa potreby sa dohodnú a naplánujú ďalšie stretnutia a spôsob spolupráce. Dĺžka poskytovania individuálneho poradenstva nie je presne stanovená. Závisí od špecifickosti problémov a individuálnych potrieb klienta.

2Zameriavame sa na

- Zvládanie ťažkých životných situácií a kríz

- Osobnostný rozvoj, sebavedomie, sebapoznávanie

- Vzťahové problémy

- Psychosomatika

- Stavy úzkosti a napätia, depresie, poruchy spánku, pocity neistoty a nízkej sebadôvery

- Vyrovnávanie sa zo stratou, umieranie, smrť blízkeho

- Riešenie konfliktov, problémy v sociálnom kontakte, problémy v komunikácii

- Problémy v období dospievania

- Ťažkosti v pracovnej oblasti, vyhorenie

- Rozhodovanie a asertivita

3Cenník
40€ / 50 minút

SEXUOLOGICKÉ PORADENSTVO

1O terapii

Poskytujeme psychologické poradenstvo v oblasti sexuológie a sexuálnej výchovy. Jedná sa o poradenstvo v oblasti ľudskej sexuality. Zaoberáme sa všetkými otázkami týkajúcimi sa sexuality s využitím konzultácií, poradenstva či sexuálnej terapie. Vychádzame z názoru, že aktuálne sexuálne ťažkosti vysoko súvisia s psychickou stránkou človeka. Je potrebné k nim pristupovať z pohľadu psychológie, farmakologická liečba prichádza ako posledná.

2Zameriavame sa na

- vzťahové problémy

- sexuálne dysfukcie

- sexuálne menšiny

- sexuálne preferencie

- coming-out

- sexuálna výchova

- využívanie sexuálnych pomôcok

3Cenník
40€ / 50 minút

AUTOGÉNNY TRÉNING

1O terapii

Autogénny tréning je v psychológii najpoužívanejšou metódou relaxácie. Jeho podstata spočíva v nácviku určitých fyziologických stavov spojených s hlbokým telesným uvoľnením. Silné pocity prežívame telesne, pri strese alebo úzkosti sa nám napr. zrýchľuje dych, ktorý sa stáva plytkým, zvýši sa tep srdca, zúžia sa cievy, sťahuje sa žalúdok, zvyšuje potenie, svaly sú napäté a pod. Väzba medzi prežívanými pocitmi a telesnými stavmi však nie je jednosmerná. Tak ako pocity ovplyvňujú naše fyziologické procesy, tak zmena týchto telesných stavov, spätne ovplyvňuje naše pocitové prežívanie. Naša myseľ nie je len mozgom, je celým naším telom. Ak dosiahneme uvoľnenie tela, dosiahneme uvoľnenie mysle. Samotný tréning má niekoľko fáz, ktoré sa nacvičujú postupne. Každá fáza zodpovedá určitému fyziologickému procesu alebo stavu spojeným s relaxáciou. Schopnosť vedome regulovať svoje telesné procesy a tým aj vlastné prežívanie pravidelným tréningom narastá. Autogénny tréning nemá žiadne nepriaznivé vedľajšie efekty.

2Zameriavame sa na

- úzkostné stavy, panika

- obavy, strach, fóbie

- stres, napätie, nervozita

- únava, vyčerpanie, znížená výkonnosť

- syndróm vyhorenia

- chronické bolesti

3Cenník
40€ / 50 minút

RELAXAČNO-SYMBOLICKÁ TERAPIA

1O terapii

Pojem relaxácia vznikol pôvodne vo fyziológii a znamenal uvoľnenie svalových vlákien. V dnešnej psychológii sa pod pojmom relaxácia rozumie psychické a fyzické uvoľnenie. Relaxácia spolu so správnym dýchaním patrí k najúčinnejším spôsobom neutralizácie negatívnych účinkov stresu, posilnenia imunitného systému, regenerácie nervového systému. V relaxovanom stave dochádza k telesným zmenám, ktoré sú protipólom stresu a napätia. Prostredníctvom relaxačno-symbolickej terapie s využitím symboliky sa klient učí postupnými krokmi navodiť si stav uvoľnenia, spracovať stresové a záťažové situácie, odolnosti.

2Zameriavame sa na

- úzkostné stavy, panika

- obavy, strach, fóbie

- stres, napätie, nervozita

- únava, vyčerpanie, znížená výkonnosť

- syndróm vyhorenia

- chronické bolesti

3Cenník
20€ / 50 minút

HYPNÓZA

1O terapii

Hypnóza je stav hlbokej relaxácie. Zážitok v hypnóze sa výrazne nelíši od bežných zážitkov. Hypnóza je z veľkej časti závislá od ochoty klienta prijať určité myšlienky, sugescie a nechať ich na seba pôsobiť. V hypnóze sa vnímavosť klienta voči sugesciám výrazne zvyšuje a prehlbuje. Pomocou sugescií je možné výrazne ovplyvniť prežívanie, správanie klienta, ale aj mnohé fyziologické funkcie. Hypnóza je teda stavom silnej koncentrácie. Schopnosť klienta byť hypnotizovaným z veľkej časti závisí na ochote spolupracovať. Nie všetci sú hypnabilní a nie všetci reagujú na hypnózu rovnako.

2Zameriavame sa na

- Strachy a fóbie

- Úzkosť a panika

- Stres, tréma a adaptácia

- Depresie a nálady

- Poruchy spánku

- Poruchy príjmu potravy

- Závislosti

- Chronické bolesti

- Enuréza, enkopréza (pomočovanie, problém s vyprázdňovaním)

- Kožné problémy

- Návyky, ohrýzanie nechtov

- Sebavedomie, sebadôvera

3Cenník
40€ / 50 minút

HROVÁ TERAPIA, FILIÁLNA TERAPIA

1O terapii

Hrová terapia sa považuje za jedinečnú formu práce s dieťaťom. Pre deti znamená to isté ako pre dospelých poradenstvo či psychoterapia. Hra je v istom vekom rozmedzí najprirodzenejším spôsobom komunikácie. Hrová terapia sa realizuje v špeciálne vybavenej miestnosti, v tzv. herni. Prostredníctvom hry a rôznych hračiek, ktoré sa v herni nachádzajú, dieťa vyjadruje to, čo v jeho aktuálnom veku nedokáže vyjadriť slovami. Pomocou hry vyjadruje dieťa svoje myšlienky, pocity, túžby aj potreby. Hrová terapia kladie výrazný dôraz na vytvorenie pocitu bezpečia a istoty u dieťaťa. V herni sa dieťa učí zvládať reálne životné situácie. Učí sa rôznym copingovým stratégiám, prijať hranice, zvyšuje sa schopnosť rozhodovania, sebadôvery a samostatnosti. Filiálna terapia je určená pre rodičov a ich deti. Je určená práve pre rodičov, ktorí majú pocit, že nezvládajú výchovu svojho dieťaťa, na svoje deti často kričia, nerozumejú pocitom a prežívaniu svojho dieťaťa. Jedná sa o špeciálny program, tréning rodičovských zručností, ktorý pomáha posilňovať a zlepšovať vzťah medzi dieťaťom a rodičom s využitím hry.

2Zameriavame sa na

- poruchy správania

- emočné poruchy

- psychosomatické poruchy

- poruchy pripútania, vzťahová väzba

- ťažkosti súvisiace so začleňovaním, socializáciou

3Cenník
20€ / 50 minút

PÁROVÉ PORADENSTVO

1O terapii

Poskytujeme párové/manželské poradenstvo, ktoré sa zameriava na zlepšenie vzťahov medzi partnermi alebo manželmi. Cieľom párového poradenstva je poskytnúť páru bezpečný priestor na vzájomnú komunikáciu, zlepšenie porozumenia medzi partnermi a nachádzanie spôsobov ako vytvoriť a udržať zdravý a spokojný partnerský vzťah. Partneri sa v rámci párového poradenstva učia vnímať nielen svoje emócie a potreby, ale vnímať aj emócie a potreby partnera, učia sa aktívne počúvať partnera a využívať primerané a zrelé spôsoby vzájomnej komunikácie.

2Zameriavame sa na

- komunikačné problémy

- konflikty a hádky

- nevera

- intimita a sexuálny život

- výchova a starostlivosť o deti

- dôvera

- očakávania a hodnoty

3Cenník
60€ / 75 minút

HRV BIOFEEDBACK TERAPIA

1O terapii

HRV biofeedback terapia (Heart Rate Variability Biofeedback) je forma terapie, ktorá sa zameriava na monitorovanie a tréning regulácie srdcového rytmu a srdcovej variability. HRV sa používa na hodnotenie autonómneho nervového systému, sympatika a parasympatika, ktoré ovplyvňujú reguláciu srdcového rytmu. Prostredníctvom HRV biofeedbacku možno sledovať a získavať informácie o rôznych fyziologických funkciách svojho tela (srdcová frekvencia, dýchanie, svalová aktivita). Cieľom tejto terapie je naučiť sa kontrolovať a ovplyvňovať tieto fyziologické procesy, ako búšenie srdca, zrýchlený tep, zrýchlené, nepravidelné či plytké dýchanie a celkové fyzické napätie.

2Zameriavame sa na

- stres a úzkosť

- depresia

- regulácia emocionálnych reakcií

- zlepšenie kvality spánku

- zvládanie bolesti

- zlepšenie výkonnosti (aj pri športe)

- celková pohoda a zdravie

3Cenník
20€ / 30 minút